Show Menu
คำแปลปาฐกถาเรื่องคติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คำแปลปาฐกถาเรื่องคติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประวัติความเป็นมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศ อินเดีย จีน โปรตุเกส ฮอลันดา เดนมาร์ก ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีและค้าขาย ฝรั่งเศส อเมริกัน เข้ามาเผยแผ่ศาสนา และนำวิวัฒนาการต่าง ๆ เข้ามา จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้มีการทำสนธิสัญญา และเป็นการเปิดประเทศครั้งแรก ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต่างประเทศ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในพระราชสำนักหลายอย่าง