Show Menu
กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

นายมีมหาดเล็ก แต่งเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๖ กล่าวถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๓ ตั้งแต่สด็จครองราชย์ เช่น ทรงชุบเลี้ยงข้าราชการ ห้ามทำสิ่งที่เป็นบาป ซ่อมแซมป้อมปราการ ขุดคลอง การค้าเจริญรุ่งเรือง ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาโดยโปรดให้จารึกความรู้ไว้ที่วัดพระเชตุพนฯ เป็นต้น