Show Menu
ปัญหาพระยามิลินท์ เล่ม ๑ ตอนมิลินทปัญหา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปัญหาพระยามิลินท์ เล่ม ๑ ตอนมิลินทปัญหา

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเกี่ยวกับการถาม-ตอบปัญหาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา โดยอธิบายเป็นภาษาไทย ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ หรือพระเจ้าเมนันเดอร์ (Menandros ในภาษากรีก) ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีก กับพระนาคเสนเถระ จนกลายเป็นตำนานโด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน