Show Menu
ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ภาคที่ ๑๗ โสนันทชาดก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ภาคที่ ๑๗ โสนันทชาดก

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานแต่โบราณ ๕๐ เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕๐ ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่างปี ๒๐๐๐ ถึงปี ๒๒๐๐ เล่มนี้ ได้นำเอา ภาคที่ ๒๑ ซึ่งเป็นนิทานชาดก เรื่อง โสนันทชาดก