Show Menu
ปัญญาสชาดก : ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ ๕๐ เรื่อง ภาคที่ ๑๓ ๔๖ อรินทชาดก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปัญญาสชาดก : ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ ๕๐ เรื่อง ภาคที่ ๑๓ ๔๖ อรินทชาดก

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๒

ภาษา

ไทย

Abstract

ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานแต่โบราณ ๕๐ เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ใบลาน จำนวนรวม ๕๐ ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่างปี ๒๐๐๐ ถึงปี ๒๒๐๐ เล่มนี้ ได้นำเอา ภาคที่ ๒ เป็นนิทานชาดก เรื่อง อรินทชาดก