Show Menu
จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน เล่ม ๒

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน เล่ม ๒

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

บัญชีรายวันน้ำฝนที่ตก เรียงตามลำดับเดือน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๐๕ ในรัชกาล ที่ ๔ นอกจากนี้ยังเป็นจดหมายเหตุคล้ายกับปูมของโหรที่จดลงไว้ในบัญชีนั้นด้วย