Show Menu
ธงไทย เล่ม ๒

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ธงไทย เล่ม ๒

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับธงที่ตราออกบังคับใช้โดยสรุป เช่น ธงชาติ ธงราชนาวี ลักษณะธงต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับธงพระอิสริยยศ ธงทหาร ธงแสดงตำแหน่งทั่วไป ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ ธงรักษาดินแดน ธงลูกเสือ ธงราชการทั่วไป รวมทั้งการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย และการแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร