Show Menu
คำปรึกษาราชการบางเรื่อง ซึ่งกรมหลวงวรศักดาพิศาลทำความเห็นถวายในรัชชกาลที่ ๕

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คำปรึกษาราชการบางเรื่อง ซึ่งกรมหลวงวรศักดาพิศาลทำความเห็นถวายในรัชชกาลที่ ๕

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

สำเนาลายพระหัตถ์กรมหลวงวรศักดาพิศาล กราบบังคมทูลพระดำริเรื่องราชการถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๔ ฉบับ ฉบับที่ ๑ เรื่องทรงตั้งปรีวีเคาน์ซิล ฉบับที่ ๒ คำปรึกษาลูกทาสบังคมทูลพระกรุณา ฉบับที่ ๓ ปรึกษาเรื่องจัดศาลและเรื่องลดเงินค่าราชการ ๓ ข้อ ฉบับที่ ๔ ปรึกษาตั้งสายโทรเลข