Show Menu
ชื่อเรื่องและชื่อแบบฉบับหนังสือตัวเขียนทางพระพุทธศาสนา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องและชื่อแบบฉบับหนังสือตัวเขียนทางพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รายชื่อของหนังสือตัวเขียนทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยชื่อเรื่องและชื่อแบบฉบับ ซึ่งแบ่งหมวดตามเนื้อหาในพระไตรปิฎกได้ ๑๔ หมวด การจัดทำเป็นหลักเกณฑ์การจัดหมวด และการเรียกชื่อหนังสือประเภทตัวเขียนทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานทำบัญชี บัตรรายการ และศึกษาค้นคว้าหนังสือตัวเขียนประเภทหนังสือใบลาน หรือคัมภีร์ใบลาน