Show Menu
ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นการศึกษาภาพจากตู้ลายรดน้ำของหอสมุดวชิรญาณ ล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือช่างชั้นสูง มีคุณค่าต่อการศึกษาศิลปะไทยแบบประเพณี กล่าวถึงความเป็นมาของลายรดน้ำ ตู้ลายรดน้ำ ลักษณะของตู้ลายรดน้ำ ขาดกจากตู้ลายรดน้ำ และพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ ซึ่งอธิบายเรื่องราวจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เช่น นิบาตชาดก ปัญญาสชาดก และคัมภีร์ปฐมสมโพธิ เป็นต้น