Show Menu
จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗ ร.ศ. ๑๑๘ ร.ศ. ๑๑๙ รวม ๓ คราว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗ ร.ศ. ๑๑๘ ร.ศ. ๑๑๙ รวม ๓ คราว

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รายงานระยะทางเสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๓ ได้แก่ เมืองกาญจนดิฐ เมืองสงขลา เมืองกลันตัน เมืองตรังกานู เมืองสายบุรี เมืองนครศรีธรรมราช เมืองชุมพร และเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยบรรยายถึงลักษณะภูมิประเทศและการปกครองหัวเมืองในขณะนั้น