Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่16 เล่ม.2 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่16 เล่ม.2 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

หัวเรื่อง

นริศฯ, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
ทวารวดี
เพลงสรรเสริญพระบารมี, ประวัติ
เมืองสวรรคโลก สุโขทัย, กำเนิด
รามคำแหง, พ่อขุน
อักษรขอม
วัดคงคาวดี
เพลงชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลกะหรอ
อำเภอท่าศาลา
ภาษามคธ
ศาสนาพราหมณ์
อาณาจักรขอม
จารึก
ภาษาไทย
ประสาร บุญประคอง
ส่งศรี ประพัฒน์ทอง
มานิต วัลลิโภดม
ทองสืบ ศุภะมาร์ค
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
มนตรี ตราโมท

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เสริม วรสรวง

วันที่

2515

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบรัฐมนตรี

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่ม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สาส์นสมเด็จ ความเห็นเรื่องกำเนิดเมืองสวรรคโลก สุโขทัย ทวารวดีอยู่ที่ไหน วินิจฉัยพระชนมายุพ่อขุนรามคำแหง คำอ่านจารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ อักษรขอม ภาษาไทย และภาษมคธ ที่ได้มาจากวัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติ และเรื่องศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม

Date Issued

11 มิถุนายน 2559

วันที่แก้ไข

11 มิถุนายน 2559