Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่15 เล่ม.5 มกราคม พ.ศ. 2515

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่15 เล่ม.5 มกราคม พ.ศ. 2515

หัวเรื่อง

ประวัติศาสตร์ไทย
มนุษย์โบราณ
จังหวัดนครปฐม
พระปฐมเจดีย์
ศาสนาพราหมณ์
อาณาจักรขอม
อู่ทอง,พระเจ้า
ประวิช ชุมสาย, หม่อมเจ้า - พระประวัติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
อำเภอมุกดาหาร
ตำบลคำอาฮวน
ภาษาไทย
ถ้ำ
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์
ประเทศฟิลิปปินส์
เกาะลูซอน
หุบเขาคากายัน
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, เครื่องหมาย
นริศรานุวัติวงศ์, สมเด็จฯเจ้าฟ้า
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
สมเด็จพระสังฆราช
ปราสาทพม่า
พระเจดีย์
เทวสถาน
นิทาน
พจนานุกรม
ดาวหาง
พระเกตุ
ปีนัง
ครุฑ
ยุโรป
วัดกรรณมาตยาราม
หนังสือพงศาวดาร
เมืองชวา
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
หิมะ
สุลต่าน
พระแสงตรีศูล
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ดอกบัว
ธรรมจักรพระพุทธรูปธรรมามูล
ตราจักร
จักราวุธ
ประเพณี
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
วังวรดิศ
ตำหนัก
วิลสัน,ลอร์เร็นซ์
กระทรวงศึกษาธิการ
โบราณวัตถุสถาน
อาณาจักรทราวดี
อโศกมหาราช, พระเจ้า
เครื่องปูนปั้น
เครื่องปั้นดินเผา
กรมศิลปากร
โบราณคดี
เหรียญรัชดาภิเษกมาลา
เหรียญประพาสมาลา
เหรียญทวีธาภิเษก
เหรียญ
เหรียญพระราชพิธีลงสรง
เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
Kill site
บากูนู, อัลฟองโซ (Aifonso Bagunu)
อัลบาโน โรดอลโฟ (Albano, Rodolfo)
แรด
เมืองตาบุค (Tabuk)
ช้าง
คาบาลวาเนียน(Cabalwanian), ชนิดหินกรวด
นักธรณีวิทยา
ทรากสัตว์โบราณ
สภาวิจัยแห่งชาติฟิลิปปินส์
แผนที่ทหาร

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เสริม วรสรวง

วันที่

2515

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่ม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง สาส์นสมเด็จ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ในต่างประเทศ ย่อสรุปเรื่องมนุษย์โบราณ และบรรดาสัตว์ยุคน้ำแข็งในบริเวณหุบเขาคากายัน เกาะลูซอนภาคเหนือ ประเทศฟิลิปปินส์ พระประวัติ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย คำอ่านจารึกบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย ได้มาจากในถ้ำ ตำบลคำอาฮวน อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2514 ศาสนาพราหมณ์ในอาณ่จักรขอม และเรื่องพระราชบรรพบุรุษของพระเจ้าอู่ทอง

Date Issued

27 เมษายน 2559