Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม.6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม.6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496

หัวเรื่อง

เมืองสุโขทัย
เจดีย์
กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
อธิบดีกรมศิล
สวัสดิ์ สิริสวัสดิ์
หอสมุดแห่งชาติ
กรมตำรวจภูธร พ.ศ. 2440
ตำรา
เครื่องต้น
เครื่องทรง
ความรักระหว่างเพศ
ปฏิมากรรม
จดหมายเหตุงานพระบรมศพ
สุภาษิต
นริศรฯ, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
ดำรงฯ, สมเด็จกรมพระยา
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
เอกสารประวัติศาสตร์
ศรีสุนทรโวหาร, พระยา
อนุมานราชธน, พระยา
รณสิทธิพิชัย, พ.ท. หลวง
จังหวัดพัทลุง
ระนาด
พม่า
อุทยานสโมสร
สิงคโปร์
ศิลปะตะวันตก
ภาษาอังกฤษ
นักเขียน
พิธธีทอดกฐิน
พระสุเมรุ
ทหาร
พระเจ้าแผ่นดิน
หุ่น, ประวัติ
พิธีเผารูปปราสาทจำลอง
ไม้ไผ่
เทวรูป
ญวน
เขมร
พระพุทธศาสนา
ลัทธิมหายาน
พระจีน
การสวด
จารึก
พระภิกษุไทย
พระภิกษุคณะมหานิกาย
ลังกา
ประเทศไทย

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2496

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN