Show Menu
เพลงพระพิราพเต็มองค์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เพลงพระพิราพเต็มองค์

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ความสำคัญและเรื่องราวขององค์พระพิราพ คาถาบูชาองค์พระพิราพ การแต่งเพลงและท่ารำหน้าพาทย์ ประวัติของนาฏศิลปินผู้ได้รับการครอบองค์พระพิราพ โน้ตเพลงสากลพระพิราพเต็มองค์