Show Menu
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี.

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำน้ักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ ๔ โดยการเรียงเหตุการณ์ตามลำดับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๓๙๔ –๒๔๑๑ เนื้อหายังคงรักษาข้อความตามหนังสือสมุดไทย จะใช้เชิงอรรถในการอธิบายความและปริวรรตตัวสะกด การันต์ เป็นภาษาปัจจุบันตามพจนานุกรม ยกเว้นชื่อเฉพาะต่าง ๆ ยังคงไว้ตามต้นฉบับ