Show Menu
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒.

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๑ (พระเจ้าทรงธรรม) จุลศักราช ๙๖๔ – ๙๘๙ แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ (พระเชษฐาธิราช) จุลศักราช ๙๘๙ – ๙๙๑ แผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๕ (พระเจ้าปราสาททอง) จุลศักราช ๙๙๒ – ๑๐๐๖ จนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จุลศักราช ๑๑๔๙ – ๑๑๗๑