Show Menu
ราชสกุลวงศ์ พระนามเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับชำระครั้งที่ ๓

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ราชสกุลวงศ์ พระนามเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับชำระครั้งที่ ๓

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๐

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รายพระนามลำดับปฐมวงศ์แห่งพระราชวงศ์จักรี พระนามพระราชโอรสธิดาชั้นสมเด็จฯ เจ้าฟ้า และพระองค์เจ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระบวรราชเจ้าในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอรสธิดาชั้นพระองค์เจ้าในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ตลอดจนพระองค์เจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ รัชกาลที่ ๑ และสมเด็จพระบวรราชเจ้ารัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ รวมทั้งเจ้านายที่มิได้เป็นเชื้อสายในปฐมวงศ์