Show Menu
บทละครนอกเรื่องยุขัน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทละครนอกเรื่องยุขัน

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

บทละครนอกเรื่องนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร ไม่ทราบชื่อผู้แต่งและระยะเวลาที่แต่ง ได้เค้าโครงเรื่องจากนิทานสุภาษิตเปอร์เซีย เรื่อง สิบสองเหลี่ยม หรือนิทานอิหร่านราชธรรม ซึ่งปรากฏบนทะเบียนระบุชื่อสมุดไทยว่า ยุขัน ผู้เรียบเรียงใช้หนังสือเรื่อง ยุขัน ฉบับพิมพ์ จ.ศ. ๑๒๔๐ เป็นฉบับหลักในการคัดลอกและตรวจสอบชำระกับเอกสารต้นฉบับสมุดไทย เรื่อง ยุขัน จำนวน ๔๔ เล่ม ปรับอักขรวิธีบางส่วนให้สอดคล้องกับภาษาเขียนในปัจจุบัน และทำคำอธิบาย ได้แก่ ต้นเรื่องยุขัน และเนื้อเรื่องย่อ