Show Menu
นกกระจาบกลอนสวด.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

นกกระจาบกลอนสวด.

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

แต่งขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต้นฉบับเป็นเอกสารสมุดไทยซึ่งเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ เป็นนิทานไทยโบราณมีเค้าเรื่องปรากฏใน “สรรพสิทธิชาดก” เคยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมไทย เรื่องนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ คติชนวิทยา และขนบธรรมเนียมประเพณี เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยนกกระจาบกลอนสวด ๒ สำนวน