Show Menu
จิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดสุพรรณบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมจิตรกรรมฝาผนังที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร จิตรกรรมฝาผนังวัดประยูรสาร จิตรกรรมฝาผนังวัดจรรย์ จิตรกรรมฝาผนังวัดเดิมบาง จิตรกรรมฝาผนังแต่ละแห่ง กล่าวถึงภูมิหลังประวัติความเป็นมาของวัด บันทึกเรื่องราวและภาพถ่ายของจิตรกรรมฝาผนังทางศาสนาเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีทะเบียนจิตรกรรมฝาผนังของจังหวัดสุพรรณบุรีแนบท้ายเล่ม