Show Menu
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ.

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ความรู้เรื่องเอกสารโบราณ คุณค่าของเอกสารโบราณ หน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ ทั้งนี้ยังได้เสนอแนะและแสดงตัวอย่างการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยละเอียด เช่น การลงทะเบียนและทำบัตรรายการหนังสือใบลาน หนังสือสมุดไทย กระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง สมุดฝรั่ง ภาพถ่าย ภาพนิ่งและฟิล์ม การทำบรรณานุกรมและเชิงอรรถเอกสารโบราณ ตลอดจนการดำเนินงานสำรวจเอกสารโบราณและหลักเกณฑ์การให้บริการเอกสารโบราณในหอสมุดแห่งชาติ