Show Menu
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๐ เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๑

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๐ เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
พ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๑

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๐

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าชาวฝรั่งเศส ที่ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ คัดสำเนาจากประเทศฝรั่งเศสที่กล่าวรายละเอียด ในเรื่องการค้าโดยมีเรื่องสำคัญๆ คือ สำเนาสาส์นโปปคเลบังที่ ๙ ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทูตไทยไปฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก จดหมายเมอสิ เออร์กิลแฮมบอกข่าวการรับรองทูตไทย สัญญาค้าขายที่ไทยทำกับบริษัทฝรั่งเศส จดหมายบันทึกว่าด้วยการค้าขายในประเทศสยาม