Show Menu
สุภาษิตสอนสตรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สุภาษิตสอนสตรี

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

คำสุภาษิตสำหรับสอนสตรีสามัญทั่วไปที่สุนทรภู่แต่งขึ้น จำนวน ๒๕ สุภาษิต