Show Menu
จารึกปากน้ำมูล 2

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกปากน้ำมูล 2

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาสันกฤต

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 39 ซม. สูง 150 ซม. หนา 28.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

อบ. 2 ใน Inscriptions du Cambodge กำหนดเป็นเลขที่ k 497

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน สำรวจครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2523

สถานที่พบ

ฝั่งขวาปากน้ำมูล ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ฝั่งขวาปากน้ำมูล ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

พิมพ์เผยแพร่

ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ 25 เล่ม 3 กรกฎาคม 2524

ประวัติ

ศิลาจารึกปากน้ำมูล อบ. 2 นี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2523