Show Menu
จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาบาลี

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 2 ด้าน ๆ ละ 2 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

ยาว 17 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลบ. 14

พบเมื่อ

พุทธศักราช 2513

สถานที่พบ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

พิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือจารึกโบราณรุ่นแรก พบที่ลพบุรี และใกล้เคียง

ประวัติ

จารึกนี้เป็นชิ้นส่วนของซี่ล้อพระธรรมจักร ปรากฏลวดลายเป็นที่นิยมทำกันในศิลปแบบทวารวดี หรือมอญโบราณ พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บริเวณใกล้กับอาคารซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า "ศาลาเปลื้องเครื่อง" ในคราวขุดแต่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมื่อ พ.ศ. 2513