Show Menu
จารึกเมืองพรหมทิน 1

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกเมืองพรหมทิน 1

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาบาลี

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

ยาว 18 ซม. กว้าง 7.4 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลบ. 16

พบเมื่อ

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2522

สถานที่พบ

บ้านพรหมทิน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผู้พบ

นายบุญธรรม ชินดง

ปัจจุบันอยู่ที่

นางบุญช่วย ชินดง ราษฎรบ้านพรหมทิน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

พิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือจารึกโบราณรุ่นแรก พบที่ลพบุรี และใกล้เคียง

ประวัติ

แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ได้พบเศษภาชนะดินเผา หินบด ลูกปัด ฐานสถูปก่อด้วยอิฐซึ่งเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ ศิลาจารึกวัตถุโบราณ ศิลาจารึกที่ได้จากบ้านพรหมทิน มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12