Show Menu
จารึกซับจำปา 3

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกซับจำปา 3

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาบาลีและสันสกฤต

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 16 ซม. สูง 35.5 ซม. หนา 5.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลบ. 8

พบเมื่อ

ประมาณมิถุนายน พ.ศ. 2514 - กรกฎาคม พ.ศ. 2518

สถานที่พบ

บ้านซับจำปา กิ่งอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

พิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือจารึกโบราณรุ่นแรก พบที่ลพบุรี และใกล้เคียง

ประวัติ

ศิลาจารึกชิ้นนี้คงจะเป็นชิ้นส่วนที่แตกหักจากเสาแปดเหลี่ยม เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 1 ขุดพบในบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านซับจำปา กิ่งอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีึ ในระหว่างการขุดค้นเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2514 - กรกฎาคม พ.ศ. 2518