Show Menu
จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาบาลี

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง 196 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

รบ. 2 ในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 กำหนดเป็นหลักที่ 31

พบเมื่อ

พุทธศักราช 2497

สถานที่พบ

วัดเพลง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้พบ

พระธรรมเสนานี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี

ปัจจุบันอยู่ที่

พระอุโบสถวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี

พิมพ์เผยแพร่

ในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ จารึกอักษรอยู่เบท้องพระปฤษฎางค์ของพระพุทธรูปยืนปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ซึ่งทำด้วยศิลาสีเขียว ศิลปแบบทวารวดี พระธรรมเสนานีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี พบที่วัดเพลง (ร้างป ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และได้นำมาเก็บรักษาไว้ในพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี เมื่อประมาณ พ.ศ. 2497 เมื่อพิมพ์เผยแพร่ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 ใช้ชื่อว่า หลักที่ 31 จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา วัดมหาธาตุ ราชบุรี