Show Menu
จารึกเยธมฺมาฯ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกเยธมฺมาฯ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาบาลี

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 4 ด้าน มี 1 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 16 ซม. ยาว 31 ซม. สูง 7.94 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

พบ. 2

พบเมื่อ

เดือนกันยายน 2531

สถานที่พบ

งานทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑ์ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายสุกิจ เที่ยงมณีกุล ภัณฑารักษ์ 5

ปัจจุบันอยู่ที่

งานทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑ์ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิมพ์เผยแพร่

คร้ังแรก

ประวัติ

สำเนาศิลาจารึกหลักนี้เป็นของเดิมที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ ตอนล่างของทะเบียนมีบันทึกว่า "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงตรัสไว้ว่า "เป็นตัวอักษรแบบเดียวกับหลักศิลานครไชยศรี และหลักศิลาเพชรบูรณ์" ดังน้ันจึงไม่อาจทราบได้ว่า วัตถุจารึกน้ันคืออะไร ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาสำเนากระดาษเพลาไว้ จำนวน
1 ฉบับ