Show Menu
จารึกช่องสระแจง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกช่องสระแจง

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาสันกฤต

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 12

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 56 ซม. สูง 92 ซม. หนา 20 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ปจ. 5 ใน Inscriptions du Cambodge กำหนดเป็นหลักที่ K 969

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บ้านช่องสระแจง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ

พิมพ์เผยแพร่

ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ 12 เล่ม 1 พฤษภาคม 2511 และศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2527 และใน Inscriptions du Cambodge เล่ม 7

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ได้เคยพิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกในหนังสือนิตยสารศิลปากร ปีที่ 12 เล่ม 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ให้ชื่อเรื่องว่า คำอ่านศิลาจารึกอักษรอินเดียใต้ ภาษาสันสกฤต การพิมพ์คร้ังน้ัน นายประสาร บุญประคอง อ่าน ศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร แปล ต่อมาได้มีการพิมพ์คร้ังที่ 2 ในหนังสือศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2527 ให้ชื่อเรื่องว่า อันเนื่องมาจากศิลาจารึกบ้านช่องสระแจง นายชูศักดิ์ ทิพย์เกษร อ่านแปล นอกจากนี้ท่านศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ยังได้นำลงพิมพ์เผยแพร่ใน Inscriptions du Cambodge เล่ม 7 อีกด้วย