Show Menu
จารึกเขารัง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกเขารัง

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ ภาษาสันสกฤต และเขมร

ศักราช

พุทธศักราช 1182

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 31 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 26 ซม. สูง 152 ซม. หนา 11.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ปจ. 1 ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 กำหนดเป็นหลักที่ 119 ใน Inscriptions du Cambodge กำหนดเป็นหลักที่ K 505

พบเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2496

สถานที่พบ

เขารัง ตำบลอรัญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาณ กองหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพฯ

พิมพ์เผยแพร่

ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ี่ 4 และใน Inscriptions du Cambodge

ประวัติ

ศิลาจารึกเขารังนี้ เคยพิมพ์ในหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 ใช้ชื่อว่า หลักที่ 119 ศิลาจารึกขอมในประเทศไทย แต่เนื่องจากศิลาจารึกหลักนี้พบในบริเวณเขารัง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี นักอ่านจารึกท้งหลาย จึงนิยมเรียกชื่อจารึกหลักนี้ว่า ศิลาจารึกเขารับ ด้วยเหตุนี้ในการรวบรวมจารึกอักษรปัลลวะเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือจารึกในประเทศไทยคร้ังนี้ จึงใช้ชื่อจารึกตามความนิยมดังกล่าวแล้วว่า ศิลาจารึกเขารัง