Show Menu
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ ๔

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ ๔

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าจอมมารดาผึ้ง เรื่องอาการประชวรของพระองค์เจ้าทักษิณาวัฏ เสด็จพระราชทานพระกฐินที่กรุงเก่า เรื่องเจ้าจอมมารดาน้อย ถึง เซอร์ จอห์น เบาว์ริง เรื่องจัดคนรับรองเซอร์ จอห์น เบาว์ริง การยิงสลุตรับรอง พระราชทานหนังสือต่าง ๆ ถึงเจ้าฟ้าอิศราพงศ์ เรื่องเผาปูน พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องฉลองพระ อภิเนาวนิเวศน์ ข่าวคราวทางกรุงเทพฯ พระราชทานทองประสมอย่างชาวมคธโบราณ ถึงหม่อมเจ้ากลิ่น หม่อมเจ้าจินดา เรื่องญาติหม่อมเจ้าเรไรช่วยกันออกเงินใช้หนี้แทนหม่อมเจ้าเรไร ถึงเจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์ เรื่องเจ้าแขกทางแหลมมลายู เรื่องปักปันเขตแดนกับ อังกฏษ เรื่องนางพระยาวิโรจน์ช้างเผือก อาการพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพระยาวิชิตชลธี เรื่องมีผู้ยื่นกล่าวโทษพระยาตากว่ากล่าวคำหมื่นพระบรมเดชานุภาพ