Show Menu
ที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ไทย – รามัญเทิดพระเกียรติพระมิ่งมณีจักรีวงศ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ที่ระลึกพิธีเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ไทย – รามัญเทิดพระเกียรติพระมิ่งมณีจักรีวงศ์

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพื่อให้ความรู้ประวัติวัฒนธรรมและประเพณีชาวมอญ อาทิ ชนชาติมอญ มอญขวาง กะต๊ะห์ (ประเพณีสงกรานต์) ปีพาทย์มอญ นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน เพลงมอญ และเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น