Show Menu
ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ.

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งช

วันที่

๒๕๔๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ในการจัดหมวดหมู่หนังสือสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งคือการกำหนดเลขประจำตัวผู้แต่งหนังสือแต่ละเล่ม การจัดทำคู่มือเพื่ออำนวยความสะดวกในการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการเพื่อกำหนดเลขประจำตัวผู้แต่งหนังสือ ตารางเลขนี้เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรมโดยมีเลข ๓ หลักควบคู่กับชื่อเรื่อง