Show Menu
ช่างสิบหมู่.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ช่างสิบหมู่.

ผู้แต่ง

สำนักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย กลุ่มช่างสิบหมู่ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ของงานช่างสิบหมู่ อาทิ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างมุก ช่างโลหะ โดยให้รายละเอียดของลักษณะงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำงานช่าง เพื่อเผยแพร่สู่เยาวชนและสาธารณชนให้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของงานช่างสิบหมู่