Show Menu
The National Library of Thailand

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

The National Library of Thailand

ผู้แต่ง

National Library of Thailand

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

Eng

Abstract

รวบรวมประวัติ ภารกิจ หน้าที่ รายละเอียดของระบบงาน โครงสร้างอัตรากำลัง ผลงาน กิจกรรมอื่น ๆ และการร่วมมือกับห้องสมุดในต่างประเทศของหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งการขยายกิจการของหอสมุดแห่งชาติไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อให้เห็นพัฒนาการของหอสมุดแห่งชาติในประเทศไทย