Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม5 มกราคม 2510

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม5 มกราคม 2510

หัวเรื่อง

ความรู้ทั่วไป
พระนารายณ์บรรทมสินธิ์
ศิลปลพบุรี
ประพันธ์เนติวุฒิ, ขุน
คำ สาสนดิลก
ครุฑ
นาค
ยักษ์
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ประเพณี
จารึก
ปราจีนบุรี
อักษรขอมโบราณ
ภาษาขอม
ศรีมหาโพธิ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เทวดา
อนุมานราชธน, พระยา
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา
ประสาร บุญประคอง
นิคม สุทธิรักษ์
จรัส กัมพลาศิริ
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.
ประพัฒน์ ตรีณรงค์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประพัฒน์ ตรีณรงค์

วันที่

2510

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

เนื้อหาภายในเล่มเกี่ยวกับ สาส์นสมเด็จฯ... บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ในศิลปลพบุรี บัญชีรูปพรรณสัณฐานของเทวดา ยักษ์ นาค ครุฑ และเครื่องมือ ขุนประพันธ์เนติวุฒิ และนายคำ สาสนดิลก ทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชาวปักษ์ใต้ คำอ่านจารึกบนขันสัมฤทธิ์ อักษรขอมโบราณ ภาษาขอม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี และพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี