Show Menu
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ในรูปของหนังสือภาพประกอบคำบรรยายภาพ