Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม6 มี.ค. 2510 ( ฉบับอนุสรณ์อยุธยา)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม6 มี.ค. 2510 ( ฉบับอนุสรณ์อยุธยา)

หัวเรื่อง

สาส์นสมเด็จ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ปราสาท
พระราชวัง
กรุงศรีอยุธยา
บางปะอิน
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา
เทพ สุขรัตนี
ยิ้ม ปัณฑยางกูร
ปีนัง
บุรุษไปรษณีย์
กรุงเทพฯ
หนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
สุธรรมมนตรี, เจ้าพระยา (บุญศรี)
บรมโกศ, พระเจ้า
พัดยศ
ปรมานุชิตชิโนรส, กรมสมเด็จพระ
พัดแฉกถมปัด
ทิพโกษา, พระยา
กรมอาลักษณ์
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ
สมมตอมรพันธ์, กรมพระ
หนังสือ
เครื่องยศถมปัด
เครื่องราชูปโภค
มหานิเวศนานุรักษ์, พระยา (กระจ่าง บุรณศิริ)
กระทรวงธรรมการ
กรมการช่าง
พิพิธภัณฑสถาน
สมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ช่างแกะงา
หอพระสมุด
พระราชาคณะ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
โบราณคดี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระบรมราชโองการ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
โรงพิมพ์บำรุงนุกูรกิจ
พระราชพงศาวดารรามัญ
พระคลัง, เจ้าพระยา
ราชาธิราช
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ทหาร
พลเรือน
พระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสีหนาท
พระบรมราชวโรกาศ
สยามภาษา
ภาษา
ตำหนักปลายเนิน
คลองเตย
รามัญ
หนังสือเวร
ประเวศ, พระองค์หญิง
ร้านม้า
การเผาศพ
รามคำแหง, พระเจ้า
เมืองหลวงพระบาง
อินเดีย
ละครสัตว์
ทะเล
นเรศวรฯ, สมเด็จพระ
ยุง
แมลงวัน
แมลง
การปลูกเรือนกลางสระ
พิธีฝังศพ
แม่ซื้อ
วัดพระเชตุพน
มณฑลอยุธยา
เรือตองปลิว
กฐินหลวง
ลพบุรี
บางปะอิน
กรุงเก่า
พระพุทธรูป
กระบวนพยุหยาตรา
พระนครหลวง
จดหมายราชพงศาวดาร
สรรเพชญ์, สมเด็จพระ
รามาธิเบศปราสาททอง
เมืองเขมร
พระที่นั่งไตรสรมุขพิมานชัยจักรรัตน
เรือโสภณฯ
เตเลคราฟ
เรือแหวด4
กุฏิ
โบสถ์
พระเจ้าแผ่นดิน
นารายณ์, สมเด็จพระ
มณฑป
วัดมหาธาตุ
พระเจดีย์
เสลี่ยง
พระที่นั่งสุทธาสวรรค์
เหา, ตึกพระเจ้า
พระปราค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ราชบัณฑิตยสภา
เพทราชา, พระ
ดินขาว
ลาว
เมืองพิจิตร
เมืองพิษณุโลก
สมณพราหมณาจารย์
คลองเรียง
การราชาภิเษก
เขาสังกะพ้าน
เขาสมอคอน
ท่ากระยาง
หมาก
นารายณ์ราชวัง
สินค้า
สุรา
พระปรางค์สามยอด
ศาลพระกาฬ
เทวรูป
บ้านวิชาเยนทร์
วิหาร
เพนียดกรุงเก่า
ปราสาททะเลชุบศร
วัดเสาธงทอง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประพัฒน์ ตรีณรงค์

วันที่

2510

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเกี่ยวกับ สาส์นสมเด็จฯ... ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บางปะอิน-กรุงเก่า (จากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน) พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปราสาทกรุงศรีอยุธยา (จากสาส์นสมเด็จ) และเรื่องพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา