Show Menu
พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศจันทบุรี

หัวเรื่อง

จันทบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในการทอดพระกฐิน ณ วัดจันทนารามและวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2482

ผู้แต่ง

ฮกหมู เวชชาชีวิ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมศิลปากร

วันที่

2482

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เสด็จประพาสจันทบุรี อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มีเพียงตอนที่บันทึกเล่าถึงเมืองจันทบุรี เมื่อวันเสด็จไปถึงคือวันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือนยี่ พ.ศ.2419 เมื่อราว 60 ปีเศษมาแล้ว เฉพาะบันทึกวันเดียว ได้กล่าวถึงสภาพเมืองจันทบุรี และได้พูดถึงบรรพบุรุษของผู้พิมพ์ด้วย

Date Issued

ธ.ค.58

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6403จบ(ร)

915.93
จ657พ