Show Menu
ปัญญาสชาดก ภาคที่ ๑๐ ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ ๕๐ เรื่อง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปัญญาสชาดก ภาคที่ ๑๐ ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ ๕๐ เรื่อง

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ ได้รวบรวมนิทานพื้นเมือง และแต่งเป็นชาดกในภาษามคธ เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๐๐๐ ถึง ๒๒๐๐ มีคำประพันธ์เป็นคาถา และร้อยแก้ว รวมทั้งสิ้น ๕๐ ชาดก เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีในอดีตชาติ ภาคที่ ๑๐ ประกอบด้วยนิทานชาดก๕ เรื่องคือ สิทธิสารชาดก นรชีวกฐินทานชาดก อติเทวราชชาดก ปาจิตตกุมารชาดก และสรรพสิทธิชาดก