Show Menu
แต่งองค์ทรงเครื่องเรื่องเทพ สัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในประติมากรรมชั้นเยี่ยมจากโออาฆากา เม็กซิโก.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แต่งองค์ทรงเครื่องเรื่องเทพ สัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในประติมากรรมชั้นเยี่ยมจากโออาฆากา เม็กซิโก.

ผู้แต่ง

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นมีจุดมุ่งหมายที่เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของตำนาน ความเชื่อ ที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนของประเทศเม็กซิโก เนื้อหาในนิทรรศการจะเน้นความสำคัญไปที่แหล่งโบราณคดีบนพื้นที่กว้าง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของพิธีกรรม ศูนย์กลางนี้สร้างอยู่บนพื้นที่ราบบนยอดเขา ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล เป็นศาสนา สถานที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวแทนของจักรวาล โดยมีเนื้อหาของนิทรรศการเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เทพเจ้า พิธีฝังศพ จักรวาลวิทยา เครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษ เครื่องประดับศีรษะ เครื่องตกแต่งประดับประดา ทอง เป็นต้น มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ