Show Menu
จินดามณี ฉบับหมอบรัดเล.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จินดามณี ฉบับหมอบรัดเล.

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยวิธีถ่ายจากต้นฉบับ ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๒ เพื่อรักษาต้นฉบับแบบเรียนไทยโบราณ ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีแล้วให้คงอยู่และเพื่อแสดงให้เห็นอักขรวีไทยที่นิยมใช้กันในสมัยก่อน เป็นแบบเรียนฉบับพิมพ์รวมหลาย ๆ เรื่อง ได้แก่ประถม ก กา แจกลูก จินดามุนี ประถมมาลา และปทานุกรม นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมแทรกเรื่องและคำอธิบายต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายวรรคตอน คำราชาศัพท์ เป็นต้น