Show Menu
งานประพันธ์ (บางเรื่อง) ของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานประพันธ์ (บางเรื่อง) ของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมผลงานหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๕๒๕ มีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่หลากหลายรสชาติ ให้สาระเกร็ดความรู้ ทัศนคติ ภูมิปัญญาทางการศึกษา ปรัชญาชีวิต สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ขนบประเพณี ศิลปศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะนำเสนอสารคดีเชิงท่องเที่ยว เป็นองค์ความรู้ทำให้ผู้อ่านชื่นชมวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งจักช่วยหล่อหลอมทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลในชาติ