Show Menu
คัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหนังสือใบลาน กรรมวิธีจารใบลาน เรื่องที่จารในหนังสือใบลาน อักษรที่ใช้จาร การสร้างคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ และลักษณะคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น