Show Menu
ตำราสรรพคุณยา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราสรรพคุณยา

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๙

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ตำราสรรพคุณยาเล่มนี้ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งทรงชำนาญในวิชาแพทย์ไทยจนได้บัญชาการกรมหมอหลวงตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ ได้ทดลองและเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นตำรา ว่าด้วยสรรพคุณยาสมุนไพรไทย จำนวน ๑๖๖ ชนิด