Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที8 เล่ม2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที8 เล่ม2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497

หัวเรื่อง

สุภาษิต
วชิราลงกรณ์, สมเด็จเจ้าฟ้า
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบามสมเด็จพระ
สมเด็จพระสังฆราช
จารึกอักษรเชลียง
สุนทรภู่
เอกสารประวัติศาสตร์
อนุมานราชธน, พระยา
ศิลป์ พีระศรี
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
รณสิทธิพิชัย, พ.ท. หลวง
เสงี่ยม คุมพวาส
นายบุญ
ปรีชา ศรีชลาลัย

สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จ พระสังฆราช
สิริกิตติ์, สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
พระราชบุตร
จันทรคติ
สุริยคติ
พระที่นั่งอัมพรสถาน
โวหารโหร
พระตะนุเศษ
โหราศาสตร์
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎฯ
พระไปยิกาธิราช
วชิรุณหิส, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
พระสยามมกุฎราชกุมาร
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พระราชตระกูล
พระราหู
พระชาตา
พระลัคนา
พระพฤหัสบดี
วัดพระมหาธาตุชีคน
เมืองพุกาม
เมืองพม่า
เมืองหงสาวดี
เมืองแปร
พระเจดีย์
อนุรทธ์, พระเจ้า
พระเกศธาตุ
มหาสถูป
หนังสือ
พระมุเตา
เมืองร่างกุ้ง
เมืองมัณฑเล
คันชิต, พระเจ้า
พระพุทธรูปมหามัยมุนี
ระฆัง
อินเดีย
พระสถูป
พระเจดีย์มอญ
เมืองมอญ
เมืองปารีส
เมืองไทย
วัด
พิพิธภัณฑสถาน
รัฐบาล
หุ่น
พระอินทร์
พระพุทธรูป
ธนบัตร
เครื่องราชกกุธภัณฑ์
ตำรา
จามรี
สารประเสริฐ, พระ
ภาษาบาลี
ผ้ารัตกัมพล
ตำราปัญจราชาภิเษก
ภาษาฝรั่ง
ธารพระกร
บาตร
พระมหากษัตรย์
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า
พระที่นั่งภัทรบิฐ
Yaktail Fan
พัดหางจามรี
พระเจ้าแผ่นดิน
เมืองเขมร
พระพุทธเจ้า
โพธิคยา
ศิลาทราย
พระพุทธอาสน์
พระศรีวิชัย
ศิลาจำหลัก
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ปราสาทหิน
ปราสาทบายน
เทวรูป
เซเดส์, โปรเฟสเซอร์
พระปรางค์
อโศกมหาราช, พระเจ้า
ปทานุกรมอังกฤษ
Furgusson
พราหมณ์
มนุษย์
พระยานาค
อียิปต์
เทวดา
นรสิงห์
พระคเณศ
Wisp
Small broom
ปราณ
ไตรเพท
อาริยัน
ศาลนาเวท
มิลักขู
Alice Getty
กรุงศรีอยุธยา
สวนมิสกวัน
โรงละคร
รามสูร
กรุงเทพฯ
นักปราชณ์
โบราณคดี
พระวินัย
พระอรหันต์
เทือกเขาหิมาลัย
พระชินราช
กรุงรัตนโกสินทร์
กรุงสุโขทัย
พระพุทธบาท
เมืองพิษณุโลก
เมืองเชียงใหม่
เมืองลำพูน
มณฑลพายัพ
วัดพระยืน
ขอม
มังราย, พระเจ้า
เมืองละโว้
ราชาธิราช, พระเจ้า
โหราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
นิราศเมืองแกลง
ประมง
กวีเอก
นิราศวัดเจ้าฟ้า
นิทาน
เบญจเพศ
พระอภัยมณี
พิธี
กลอน
ภาษาอังกฤษ
อักษรดำ
ศิลปะตะวันตก
ดนตรี
สกุลช่าง
รูปถ่าย
ศิลปิน
ศาลเจ้า
ศิลป
กรีก
ช่าง
ศิลปกรรม
Schools
เชียงแสน
ศิลปอู่ทอง
ศิลปวัตถุ
ต้นไม้
ทหาร
นักพรต
นักวิทยาศาสตร์
กวีนิพนธ์
ลคร
มโนภาพ
โครงการระบายสี
มโนประสาท
พระบรมวงศานุวงศ์เสนามาตย์ราชเสวก
เครื่องแบบ
อุดมคติ
ปฏิมากรรม
จิตรกรรม
พรรณโวหาร
ศีลธรรม
ประเทศเนเทอร์แลนด์
ประเทศไทย
การบินฮอลันดา
มหาวิทยาลัย
พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น
สเปญ
วิลเลม,เจ้า
ชวา
จีน
ญี่ปุ่น
สุมาตรา
ธิเบต
ฮอลันดา
ชาติวงศ์วิทยา
ช่างเขียน
เครื่องทอง
เครื่องสังคโลก
แผนที่โบราณ
โบราณคดี
พระราชวัง
กรมศิลปากร
สนามบิน
บริษัท
โรมัน
ทวีปยุโรป
กรุงเฮก
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
สยามสมาคม
เมืองจำลอง
ดุสิตธานี
พระราชวัง
สมเด็จพระราชินีนาถฮอลันดา
ศิลปอินโดนีเซีย
วัฒนธรรม
อเมริกา
อาเซีย
เครื่องดนตรี
ประเทศอังกฤษ
Edinburgh, สมเด็จพระนางเจ้า
ราชทูตไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย
กรุงลอนดอน
หอสมุด
เพชรพลอย
สมาคมห้องสมุด
บรรณารักษ์
สภาขุนนาง
นักเรียนดนตรีแหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

วันที่

2497

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

กุลทรัพย์ ชื่นรุ่งโรจน์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

เนื้อหาแบ่งออกเป็น2ภาค ภาคแรก เกี่ยวกับ สุภาษิตานุสรณ์ หลักฐานการพระราชทานพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ สาส์นสมเด็จ... สุริยพันธุ์ ตอนที่24 (ต่อ) จินตนาการสุนทรภู่ ศิลปสงเคราะห์ รายงานการดูงานของคณะผู้แทนไทยก่อนและหลังฯ บทความเรื่องไทย และการสำรวจความในจารึกอักษรเชลียงหลักที่9 ภาค2 เป้นเรื่องเอกสารประวัติศาสตร์