Show Menu
ปลุกใจเสือป่า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปลุกใจเสือป่า

หัวเรื่อง

ลูกเสือ--ไทย
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พระบรมราโชวาท

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระยาประสารสุรภักษ์ (วอน วรโภค) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483

ผู้แต่ง

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณาคาร

วันที่

2483

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นหนังสือรวบรวมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราโชวาท หน้าที่ประจำตัวคนทุกคน ทรงแสดงครั้งแรกเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน ร.ศ. 130 ให้คนไทยรักชาติบ้านเมืองรู้จักหน้าที่ของตน ทำประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมือง ชาติไทยตั้งขึ้นได้เพราะผู้ที่เป็นชนกนั้นมีใจเหมือนดั่ง "เสือป่า" เหล่าลูกเสือหรือเสือป่าต้องมีความซื่อตรง รู้จักความภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน รักชาติ เคารพนับถือและเลื่อมใสในพระศาสนา รักษาความเป็นไทยถือเป็นหน้าที่สำคัญ ปลุกใจเสือป่า

Date Issued

7 พ.ย. 58

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34 บ.6183 จบ. (ร)

895.9112
ม113ป