Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

หัวเรื่อง

นครปฐม
นริศรานุวัดติวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า
จตุโลกบาล
พระอุโบสถ
วัดพระปฐมเจดีย์
ใบเสมา
กุเวร,ท้าว
ทิศอุดร
ตักโกกะ
สำริด
วัดป่าโมกข์
เอกาทศรถ ,สมเด็จพระ
ศิลจารึก
อักษร
ภาษาไทย
ประเทศไทย
อ่างทอง
ประติมากรรม
ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
หนังสืออนาคตวงศ์
หนังสือ
ยาอายุวันชนะ
พระราชวัง
อาวุธ
ไชนา
เคื่องถ้วย
สำนักพระราชวัง
พระศพ
พระสงฆ์
การสวดมนต์
ประเพณี
ชาดก
โบราณคดี
นักสวดคฤหัสถ์
พระธรรมวินัย
วัดบวรนิเวศ
โอวาทปาฏิโมกข์
ปวเรศฯ,กรมสมเด็จพระ
กาญจนบุรี
การสวดมนต์เรียว
ตำนาน
ภาษาโปตุเกส
ปอสะเลน
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
โปตุเกส
พระอริยสาวก
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
มิชชันนารี
พิธีมาฆบูชา
อังกฤษ
ภาษาเขมร
พระอานนท์
ศาสนาพระศรีอาริย์
พระโพธิสัตว์
ปราสาท
มณฑป
เทวรูป
การสมโภชฉัตร
พิธีโสกันต์
หอไตรวัดระฆัง
ภาษาทมิฬ
อินเดีย
พจนานุกรมสํสกฤต
กรมโลหกิจ
เกาะ
พังงา
ตะกั่วป่า
เรือยนต์
ตรัง
คัมภีร์สุศรุต
เครื่องถ้วยเปอร์เซีย
หินชะนวน
ฮินดู
เรือใบ
พุทธเลิศหล้านภาลัย,พระบาทสมเด็จพระ
แหลมลงอ่าวบ้านดอน
สุราษฎร์ธานี
ทะเลอันดามัน
กรมศิลปากร

การกสิกรรม
เหรียญกระษาปณ์
เงินตรา
สหรัฐอเมริกา
ผู้เชี่ยวชาญการพิพิธภัณฑ์
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงกระดูกมนุษย์
ภัณฑารักษ์
ธนบัตร
สุภัทรดิศ ดิศกุล,ม.จ.
สถาปนิก
เฉลิม ยงบุญเกิด
ไลออนส์,เอลิซาเบธ
จันทร์ลัดดา น้ำทิพย์
พันธุ์ทิพย์ บริพัตร,ม.ร.ว
พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
บวรสถานมงคล, กรมพระราชวัง
เรือกลไฟ
พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์
พระราชชนนี
พระราชโอรส
พระราชธิดา
ทรงธรรม,พระเจ้า
ปราสาททอง,พระเจ้า
เอกสาร
เขมร
อาทิตยวงศ์, สมเด็จพระ
ประวัติศาสตร์
ดำรงราชานุภาพ ,สมเด็จฯ กรมพระยา
พระบิดาประวัติศาสตร์ไทย
กัมพูชา
เมืองลแวก
จดหมายเหตุ
กรีฑา
พม่า
ลาว
ฝรั่งเศส
ประเสริฐ,หลวง
วันวลิต
กรุงสยาม
รัตนโกสินทร์
กฎหมายไทย
ศิลปแบบปราสาทอันเดต
ผ้าโจงกระเบน
ศิลปแบบกำแพงพระ
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปแบบไพรกเมง
ศิลปแบบสมโบร์ไพรกุก
พระนารายณ์บรรทมสินธุ์
ทับหลัง
ประติมากรรมลอยตัว
โนนนกทา
ราชวงศ์ชาง
แม่น้ำสินธุ
มหาวิทยาลัยฮาวาย
เหล็ก
ขอนแก่น
วัฒนธรรมฮาร์ปปา
เขื่อนน้ำพอง
เคื่องปั้นดินเผา
โซลไฮม์,วิลเฮล์ม จี
ชิน อยู่ดี
ท้ายสระ,สมเด็จพระเจ้า
พระราชวังหลัง
ทูตอังวะ
กรุงโตเกียว
นักโบราณคดี
มหาสุรสีหนาท, กรมพระราชวังบวร


นครปฐม
นริศรานุวัดติวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า
จตุโลกบาล
พระอุโบสถ
วัดพระปฐมเจดีย์
ใบเสมา
กุเวร,ท้าว
ทิศอุดร
ตักโกกะ
สำริด
วัดป่าโมกข์
เอกาทศรถ ,สมเด็จพระ
ศิลจารึก
อักษร
ภาษาไทย
ประเทศไทย
อ่างทอง
ประติมากรรม
ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
หนังสืออนาคตวงศ์
หนังสือ
ยาอายุวันชนะ
พระราชวัง
อาวุธ
ไชนา
เคื่องถ้วย
สำนักพระราชวัง
พระศพ
พระสงฆ์
การสวดมนต์
ประเพณี
ชาดก
โบราณคดี
นักสวดคฤหัสถ์
พระธรรมวินัย
วัดบวรนิเวศ
โอวาทปาฏิโมกข์
ปวเรศฯ,กรมสมเด็จพระ
กาญจนบุรี
การสวดมนต์เรียว
ตำนาน
ภาษาโปตุเกส
ปอสะเลน
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
โปตุเกส
พระอริยสาวก
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
มิชชันนารี
พิธีมาฆบูชา
อังกฤษ
ภาษาเขมร
พระอานนท์
ศาสนาพระศรีอาริย์
พระโพธิสัตว์
ปราสาท
มณฑป
เทวรูป
การสมโภชฉัตร
พิธีโสกันต์
หอไตรวัดระฆัง
ภาษาทมิฬ
อินเดีย
พจนานุกรมสํสกฤต
กรมโลหกิจ
เกาะ
พังงา
ตะกั่วป่า
เรือยนต์
ตรัง
คัมภีร์สุศรุต
เครื่องถ้วยเปอร์เซีย
หินชะนวน
ฮินดู
เรือใบ
พุทธเลิศหล้านภาลัย,พระบาทสมเด็จพระ
แหลมลงอ่าวบ้านดอน
สุราษฎร์ธานี
ทะเลอันดามัน
กรมศิลปากร

การกสิกรรม


แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2510

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบรัฐมนตรี

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเกี่ยวถึงเรื่อง สาส์นสมเด็จ... บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ตักโกละ Early Bronze in Northeastern Thailand สำริดรุ่นแรกในภาตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประติมากรรมขอม
สอบศักราขรัขกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ คำอ่านศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย จากผนังด้านหน้าข้างในพระอุโบสถ วัดป่าโมกข์ ตำบลป่าโมกข์ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง และเรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร